Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

Kvalitné portfólio pre Vašu profesiu a atestáciu

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kontexte vytvárania proinkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach a implementácie princípov inkluzívnej edukácie. Rozvíjanie partnerstva medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a ostatnými aktérmi výchovno- vzdelávacieho procesu.

- učiteľ
- majster odbornej výchovy
- vychovávateľ
- pedagogický asistent
- školský špeciálny pedagóg
- učiteľ profesijného rozvoja
- korepetítor
- školský tréner
- zahraničný lektor
- psychológ a školský psychológ
- špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
- kariérový poradca
- logopéd a školský logopéd
- liečebný pedagóg
- sociálny pedagóg

Vzdelávacie programy (50 hod.)
- Vytváranie proinkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach (od 9.9.2023)
- Implementácia princípov inkluzívnej edukácie v školách a školských zariadeniach (od 30.9.2023)
- Rozvíjanie partnerstva medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a ostatnými aktérmi výchovno-vzdelávacieho procesu (od 21.10.2023)
- Inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov potrebných na spoluprácu s rodičmi v inkluzívnej škole a školskom zariadení (od 11.11.2023)
REGISTRÁCIA NA JESENNÝ TURNUS JE UŽ Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UZATVORENÁ.
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

Prenos najnovších poznatkov a skúseností z praxe do obsahu výchovy a vzdelávania. Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacej činnosti. Inovačný potenciál vzdelávania spočíva v implementácii prvkov projektu vzdelávania FiVe - Finančné & Investičné Vedomie.

- učiteľ
- majster odbornej výchovy
- vychovávateľ
- pedagogický asistent
- školský špeciálny pedagóg
- učiteľ profesijného rozvoja