Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

Kvalitné portfólio pre Vašu profesiu a atestáciu

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kontexte vytvárania proinkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach a implementácie princípov inkluzívnej edukácie. Rozvíjanie partnerstva medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a ostatnými aktérmi výchovno- vzdelávacieho procesu.

- učiteľ
- majster odbornej výchovy
- vychovávateľ
- pedagogický asistent
- školský špeciálny pedagóg
- učiteľ profesijného rozvoja
- korepetítor
- školský tréner
- zahraničný lektor
- psychológ a školský psychológ
- špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
- kariérový poradca
- logopéd a školský logopéd
- liečebný pedagóg
- sociálny pedagóg

Vzdelávacie programy - 50 hod.:
1. Vytváranie proinkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach
2. Implementácia princípov inkluzívnej edukácie v školách a školských zariadeniach
3. Rozvíjanie partnerstva medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a ostatnými aktérmi výchovno-vzdelávacieho procesu

Harmonogram pre šk. rok 2022/23 práve pripravujeme. Do konca septembra zverejníme termíny.

Prenos najnovších poznatkov a skúseností z praxe do obsahu výchovy a vzdelávania. Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacej činnosti. Inovačný potenciál vzdelávania spočíva v implementácii prvkov projektu vzdelávania FiVe - Finančné & Investičné Vedomie.

- učiteľ
- majster odbornej výchovy
- vychovávateľ
- pedagogický asistent
- školský špeciálny pedagóg
- učiteľ profesijného rozvoja