Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

Kvalitné portfólio pre Vašu profesiu a atestáciu

Spolupracujeme s Vami pri organizovaní aktualizačného vzdelávania

v zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.

- v oblasti vytvárania proinkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach a implementácie princípov inkluzívnej edukácie; rozvíjania partnerstva medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a ostatnými aktérmi výchovno- vzdelávacieho procesu.

- v oblasti zapracovania a aplikácie tém finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacej činnosti; implementácie prvkov projektu vzdelávania FiVe - Finančné & Investičné Vedomie.