Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

Kvalitné portfólio pre Vašu profesiu a atestáciu

Úvod

Vážení pedagógovia a odborní zamestnanci...

…prostredníctvom inovačného vzdelávania si prehlbujete, rozširujete a inovujete profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatňujete najnovšie poznatky alebo skúsenosti z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Zároveň za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania máte nárok na uznanie príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3%, 6%, 9% alebo 12%.

A dôležitá je aj skutočnosť, že inovačné vzdelávanie má svoje miesto aj pri tvorbe kvalitného atestačného portfólia. Poradenstvo s jeho prípravou tvorí súčasť našich služieb pre Vás.

Ponuku vzdelávania spoločnosti 3idea s.r.o. okrem programov inovačného vzdelávania aj v tomto školskom roku opäť rozširujeme o možnosť spolupráce pri organizovaní aktualizačného vzdelávania.

Škola, školské zariadenie a zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľmi inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.